Pensioen Uitbreiding

In deze Pensioen Uitbreiding gaan we verder in op het tweede spaarpotje; het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Ook bespreken we enkele belangrijke pensioenregels.

Welke soorten pensioenregelingen zijn er?

Uw werkgever is wettelijk verplicht om u een pensioenregeling aan te bieden. Echter zijn niet alle pensioenregelingen hetzelfde; uw werkgever heeft namelijk de keuze uit verschillende soorten pensioenregelingen: de uitkeringsovereenkomsten, de premieovereenkomsten en de kapitaalovereenkomst.

  • Uitkeringsovereenkomsten

Bij uitkeringsovereenkomsten staan de uitkeringen vast, en kunt u van tevoren precies berekenen hoeveel pensioen u later zult ontvangen. We onderscheiden drie verschillende uitkeringsovereenkomsten:

  • Eindloonregeling: Bij de eindloonregeling wordt de hoogte van uw pensioen bepaald door uw laatst verdiende loon. Dat is gunstig als u carrière maakt en u dus steeds meer gaat verdienen. Als u aan het einde van uw carrière nog steeds een hoog salaris ontvangt, zult u dus ook een hoge pensioenuitkering krijgen.
  • Middelloonregeling: Bij de middelloonregeling wordt de hoogte van uw pensioen gebaseerd op wat u gemiddeld heeft verdiend gedurende uw gehele loopbaan. Er wordt daarbij uiteraard ook gekeken naar hoeveel jaren u daadwerkelijk heeft gewerkt. Zou u bijvoorbeeld twee jaar werkloos zijn geweest, dan telt dat niet mee.
  • Gematigd eindloonstelsel: Het gematigd eindloonstelsel is een combinatie van de eindloonregeling en middelloonregeling. Het komt erop neer dat u pensioen opbouwt via de eindloonregeling, tot u een bepaalde leeftijd bereikt (bijvoorbeeld 50 jaar). Vanaf die leeftijd wordt de middelloonregeling van kracht.
  • Premieovereenkomst

In tegenstelling tot de uitkeringsovereenkomsten kent de premieovereenkomst slechts één variant, namelijk de beschikbare premieregeling. Hierbij wordt elke maand een percentage van uw salaris naar het pensioenfonds overgeheveld. Dat percentage staat vast, wat betekent dat hoe meer u gaat verdienen, hoe meer u inlegt. Het pensioenfonds zal met uw inleg gaan beleggen. Zodra u met pensioen gaat, wordt bekeken hoeveel geld er op dat moment ‘in de kas’ zit. Aan de hand daarvan zal uw maandelijkse pensioenuitkering worden berekend. Zo’n beschikbare premieregeling is dus enigszins onzeker; als het pensioenfonds succes heeft met de beleggingen, kan het zijn dat u meer pensioen krijgt dan u heeft ingelegd, wat natuurlijk altijd mooi meegenomen is. Maar als het tegenzit, kan het ook zijn dat u minder pensioen krijgt dan u heeft ingelegd.

  • Kapitaalovereenkomst

De kapitaalovereenkomst is in de praktijk de minst voorkomende pensioenregeling. Het idee is dat u een vooraf vastgesteld kapitaal ontvangt. Dat kapitaal moet dan, uiterlijk op de datum dat u met pensioen gaat, worden omgezet in periodieke uitkeringen tegen de op dat moment geldende tarieven. U gebruikt dus in feite het kapitaal om pensioenuitkeringen te kopen. Een voordeel van de kapitaalovereenkomst is dat het beleggingsrisico tijdens het opbouwen van het kapitaal bij de pensioenuitvoerder ligt. U loopt dus minder risico, maar wel grote kans op winst. Het is bij een kapitaalovereenkomst overigens ook mogelijk om af te spreken dat het kapitaalbedrag in het geval van vroegtijdig overlijden (voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd) wordt omgezet in een nabestaandenpensioen.

Met welke pensioenregels moet ik rekening houden?

Er zijn heel veel regels die op het pensioenstelsel van toepassing zijn. We kunnen hier onmogelijk alle regels bespreken, maar we hebben een aantal zaken met betrekking tot het werkgeverspensioen op een rijtje gezet die belangrijk zijn voor u om te weten:

  • Als u van baan verandert, krijgt u meestal ook een nieuwe pensioenregeling. U heeft dan 6 maanden de tijd om te beslissen of u het pensioen dat u bij uw vorige pensioenuitvoerder heeft opgebouwd wilt laten staan, of dat u het wilt meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Het is daarbij belangrijk om goed te kijken naar het soort pensioenregeling, en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Een pensioenadviseur kan u adviseren wat voor u de meest voordelige keuze is.
  • Als u slechts een korte periode voor een werkgever werkt, dan kunt u mogelijk het pensioen dat u bij hem opbouwt afkopen. De eerste voorwaarde voor pensioen afkopen is dat het pensioen niet hoger is dan €467,89 per jaar (dit maximale bedrag wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld), en de tweede voorwaarde is dat er nog geen waardeoverdracht naar de nieuwe pensioenuitvoerder heeft plaatsgevonden. Houdt u er rekening mee dat afkopen niet in alle gevallen de meest gunstige optie is; het wordt namelijk gewoon bij uw jaarinkomen opgeteld, en dit kan nadelige gevolgen hebben als u bijvoorbeeld huur- of zorgtoeslag ontvangt.
  • Uw werkgever is wettelijk verplicht om u een pensioenregeling aan te bieden als u 21 jaar of ouder bent. Ook wordt er van hem verwacht dat hij u goed informeert over uw rechten en plichten op het gebied van pensioen. De pensioenfondsen en verzekeraars waar u bij aangesloten bent dienen u minimaal één keer per jaar op de hoogte te brengen over het pensioen dat u heeft opgebouwd, en de wijze waarop het pensioen aan de inflatie wordt aangepast.

 

  • Als u een nieuwe functie bij hetzelfde bedrijf krijgt, heeft dit meestal geen gevolgen voor uw pensioenregeling. Maar als u in uw nieuwe functie meer gaat verdienen, is het verstandig om uit te zoeken of u over het extra loon dat u krijgt ook daadwerkelijk extra pensioen opbouwt. Er wordt namelijk een maximumbedrag gehanteerd waarover u pensioen mag opbouwen.

Meer weten over pensioen?

Heeft u na het lezen van deze Pensioen Uitbreiding nog vragen? Neemt u dan contact op met Pensioenadvies Nijmegen, of lees de antwoorden op enkele veelgestelde pensioenvragen.

Pensioenvragen of hulp nodig bij het vinden van een adviseur?